KauVoLi

Yhdistyksen säännöt

1§  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kauhajoen Voimistelu- ja Liikunta ry ja sen kotipaikka on Kauhajoki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot  

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenistölleen ohjattua liikuntaa ja edistää yhdenvertaisesti terveitä elämäntapoja tarjoamalla kaikenikäisille mahdollisuuksia omien tarpeiden ja edellytysten mukaisesti harrastaa liikuntaa ja voimistelua harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä jäsenilleen voimistelu-, urheilu- ja liikuntaharjoituksia sekä järjestää tapahtumia, juhlia ja muita yhdistyksen toiminta-ajatusta tukevaa toimintaa.

3§ Omistukset ja lahjoitukset 

Yhdistys on oikeutettu suorittamaan varainhankintaa, hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottamaan sponsorointitukea, lahjoituksia ja testamentteja.

4§ Yhdistyksen jäsenyys liitossa 

Yhdistys Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsen, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi. Yhdistys ja sen jäsenet noudattavat liiton ja niiden kansallisten sekä kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

5§ Yhdistyksen jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä yli 15-vuotiaan henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Lapsijäseneksi voidaan hyväksyä alle 15-vuotias henkilö, jolla on huoltajan suostumus ja tällöin huoltajalla on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Henkilö, joka ei ole asianmukaisesti maksanut jäsenmaksua, ei ole oikeutettu osallistumaan ryhmien toimintaan.

Yhdistyksen sääntöjen lisäksi yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen yhdistys on.

Yhdistyksen jäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.

Johtokunnalla on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan tai käyttäytymisellään vahingoittaa yhdistyksen arvoa ja tarkoitusta tai joka toimii yhdistyksen sääntöjen ja määräysten vastaisesti. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjeitse. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistyksen suorittamiaan maksuja.

6§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain jäseniltä seuraavana vuonna kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri ryhmille. 

8§ Yhdistyksen kokoukset  

Vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun 31. päivää. Johtokunta kutsuu sen koolle ilmoittamalla siitä vähintään kahdeksan päivää aikaisemmin yhdistyksen internetsivuilla sekä yhdistyksen sähköisillä viestintäkanavilla. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 § kokouskutsusta asetetut säädökset.

Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Ohjeet osallistumiselle on liitettävä kokouskutsuun.

Johtokunnan kokous pidetään puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi johtokunnan jäsentä pyytää sitä kirjallisesti puheenjohtajalta.

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista sitä johtokunnalta vaatii. Tiedotustapa ja -aika ovat samat kuin vuosikokouksella. 

Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä osallistuu kokoukseen.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa vaaditaan kuitenkin vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

9§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle
 • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 • Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 • Valitaan edustajat ja varaedustajat liiton vuosikokoukseen

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10§ Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu 4-8 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

11§ Johtokunnan tehtävät

 • Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
 • Päättää kaikista yhdistystä koskevista asioista, jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat johtokunnan ratkaistaviksi
 • Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja rahavaroja
 • Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa asiat niihin sekä panna kokousten päätökset täytäntöön
 • Edustaa yhdistystä
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • Tehdä yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • Tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Hankkia ja kouluttaa liikunnanohjaajia ja muita yhdistystoimijoita
 • Nimetä tarvittaessa yhdistyksen jaostot ja työryhmät
 • Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
 • Päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Laatia ja lähettää liittoon vuositilasto ja muut mahdollisesti vaaditut ilmoitukset
 • valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt
 • päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä
 • suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet

12§ Yhdistyksen tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Johtokunnan on jätettävä tilit toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokous. Toiminnantarkastajan tulee antaa toiminnantarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

13§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, molemmat yksin.

14§  Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. 

15§ Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa ¾ ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

16§ SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kukin yksin. 

17§ Yleisiä määräyksiä

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.